Rekisterinpitäjä
Arol Group Oy ja Arol Finance Oy
Sibeliuksenkatu 3
20100 TURKU
+358 (0) 20 741 0630
info@arolfinance.fi

Rekisteriasioissa yhteyshenkilö
Nina Sibley
Arol Finance Oy
+358 (0) 20 741 0630
nina.sibley@arolfinance.fi

 

Rekisterin nimi
AROL asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Arolin käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Henkilöllä on tai on ollut rekisteripitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde, tai henkilö kuuluu rekisteripitäjän sidosryhmiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten:

 • Etu- ja sukunimi

 • Asema organisaatiossa

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Yrityksen nimi ja y-tunnus

 • Yrityksen yhteystiedot (postiosoite, käyntiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

 • Yrityksen laskutustiedot ja maksuehtotieto

 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta

 • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot

 • Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot.

 • Yrityksen liikevaihtoluokka tai muita yrityksen toimintaa tai palvelusisältöä kuvaavia luokittelutietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakasyritykseltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Arolin tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin suojauksen periaatteita
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita.

Tietojen tarkastus, päivityspyyntö ja henkilötietojen poistopyyntö tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.