Väliaikainen alennus viivästys- ja viivekorkoon

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen (He 33/2020, VaVM 4/2020), jonka mukaan viivästys- ja viivekorko alenevat väliaikaisesti seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan maksujärjestelyn ja maksulykkäyksen kohteena olevalle verolle ja maksulle.

Alennettua korkoa lasketaan 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyville veroille ja maksuille, joita koskeva hakemus on tehty viimeistään 31.8.2020. Laki on voimassa 31.8.2020 asti.
Lakiesitystä käsitellessään Eduskunta piti tärkeänä, että Verohallinto helpottaa omilla toimillaan maksujärjestelyjen ehtoja. Toimenpiteet liittyvät muun ohessa maksuohjelman maksuerien aikatauluun sekä mahdollisuuteen lisätä uusia veroja voimassa olevaan maksujärjestelyyn.

Yhtiöiden ja yhdistysten vuosikokouksille lisäaikaa

Tasavallan presidentti on vahvistanut väliaikaiset lainmuutokset (He 45/2020, TaVM 8/2020), joiden mukaan yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen, yhdistyksen kokouksen ja muiden laissa tarkoitettujen kokousten pitoajankohtaa voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Muutokset koskevat myös muun muassa osuuspankkien edustajiston ja osuuskunnan kokouksia sekä vakuutusyhdistyksiä ja vakuutuskassoja.

Konkurssiin hakemista rajoitetaan väliaikaisesti

Tasavallan presidentti on vahvistanut väliaikaisen lainmuutoksen (He 46/2020, LaVM 4/2020), jolla rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta. Olettamaa, jonka mukaan velallista pidetään maksukyvyttömänä, jos hän ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa, ei sovelleta tiettynä määräaikana.
Muutos estää yritysten asettamisen konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämisen perusteella. Konkurssiin asettaminen estyy silloin, kun yrityksen vaikeudet selvitä velvoitteistaan ovat tuoreita ja johtuvat siten oletettavasti koronavirustilanteesta. Konkurssiuhkaista maksukehotusta ei voitaisi myöskään käyttää keinona periä saatavia.
Laki on väliaikainen ja sen voimassaolo päättyy 31.10.2020.